Nikolic, K., & Bywood, L. (2021). Audiovisual Translation: The Road Ahead. Journal of Audiovisual Translation, 4(1), 50–70. https://doi.org/10.47476/jat.v4i1.2021.156